سومین جشنواره عکس برج میلاد تهران
اسامی برندگان سومین جشنواره عکس برج میلاد اعلام گردید بازگشت

به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره عکس برج میلاد انتخاب آثار این جشنواره که در سال ۱۴۰۰ در دو بخش «مستند» و «خلاقه» توسط هیأت داوری انجام شد. هیأت انتخاب تعداد ۴۰ اثر از ۳۴ نفر در بخش «مستند» و  ۲۰ اثر از ۱۵ نفر را در بخش «خلاقه» حایز حضور در جشنواره دانستند. طبق موارد پیش بینی شده در فراخوان تا پایان سال ۱۴۰۰ حق التالیف و  گواهی شرکت نمایشگاهی هنرمندان انجام و متاسفانه بدلیل پاره ای از مشکلات اعلام اسامی برندگان به سال ۱۴۰۱ رسید که همزمان «ایام شعبانیه» اسامی برندگان نیز اعلام و بزودی از طریق دبیرخانه برج میلاد برای «برنامه اهدا جوایز و تقدیر از هنرمندان» برگزیده نیزاز طریق تماس با این عزیزان انجام خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره ضمن عذرخواهی از وقفه ای که در برنامه ایجاد شد اسامی «برندگان سومین جشنواره عکس برج میلاد» را به شرح ذیل اعلام می کند.

بخش خلاق
نفر اول: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به آقای محمد دادستان از تهران
نفر دوم: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به آقای محمد مهدی حیدری از تهران
نفر سوم: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به آقای جابر غلامی از اراک
تقدیر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به سرکار خانم سارا گلی از تهران
تقدیر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به آقای شهاب الدین علیشاهی از تهران

بخش مستند
نفر اول: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جایزه نقدی به آقای سجاد نوری از تهران (شهریار)
نفر دوم: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جایزه نقدی به سرکار خانم حانيه عبدالمحمدى از تهران
نفر سوم: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جایزه نقدی به آقای علیرضا معصومی از تهران
تقدیر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به سرکار خانم شریفه علی آبادی از سبزوار
تقدیر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به سرکار خانم فرناز دمنابی از تهران
تقدیر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به سرکار خانم زهرا غفوریان از تهران
تقدیر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی به آقای حافظ ذوالفقاریان از تهران

روابط عمومی سومین جشنواره عکس برج میلاد

 
 
تاریخ خبر:  ۱۴۰۱/۱۲/۱۶